tirsdag 27. desember 2016

Wiersholm-redaksjonen i Rettsdata Arbeidsrett kommenterer Høyesteretts boikott-dom (dissens 10-7)

Høyesterett: Arbeidsrett. Ulovlig boikott. EØS-rett. Norsk Transportarbeiderforbund. Plenum (dissens 10-7).

Rettsdatas redaksjoner kommenterer Høyesteretts dommer

Av advokat Håkon Cosma Størdal adv.flm. Julie P. Lorentzen, advokatfirmaet Wiersholm. Desember 2016

Advokatfirmaet Wiersholm er hovedredaktør for Rettsdata Arbeidsrett. Hovedredaktør er advokat Jan Fougner. Advokat Christel Søreide er medredaktør.


Domskommentar - HR-2016-2554-P. Høyesteretts plenumsdom 16. desember 2016 (Norsk Transportarbeiderforbund)

Høyesterett avsa 16. desember 2016 en viktig avgjørelse om EØS-rettens betydning på arbeidsrettens område. Saken gjaldt en boikott som Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) hadde varslet mot Holship Norge AS (Holship). Formålet med boikotten var å tvinge Holship til å slutte seg til tariffavtalen mellom NHO/NHOLT og LO/NTF om losse- og lastearbeid, som blant annet gir ansatte ved Administrasjonskontoret for havnearbeid i Drammen fortrinnsrett til slikt arbeid. Spørsmålet var om den varslede boikotten var lovlig, jf. boikottloven § 3, jf. § 2, herunder om den var i strid med EØS-retten.

(...)

(...) Flertallets avgjørelse følger den strenge linjen som EU-domstolen har praktisert i avgjørelser om forholdet mellom EØS-retten og ulike arbeidskamptiltak, og er også i samsvar med EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i saken. Mindretallet legger på sin side til grunn at EØS-avtalens konkurranseregler ikke kommer til anvendelse som følge av tariffavtaleunntaket. (...)


Les hele kommentaren i Rettsdata Arbeidsrett »


(Linkene i denne saken går inn i Rettsdatas tjenester, og virker for alle som har abonnement.)

Vi ønsker alle våre brukere en fortsatt riktig GOD JUL!

mandag 19. desember 2016

Ny mal for revisjonsberetningen er publisert

I samarbeid med PwC har vi utarbeidet en helt ny mal for selskaps- og konsernberetning. 

Denne inneholder alle eksemplene i DnRs eksempelsamling, krav i ISA 701 "Omtale av sentrale forhold ved revisjonen (KAM)" og krav i ISA 720 "Revisors oppgaver og plikter vedrørende øvrig informasjon".

Vi er unike i markedet om å tilby en komplett skreddersydd pakke for selskaps- og konsernberetning, og er stolte av resultatet. For revisor innebærer dette en betydelig tidsbesparelse og høy kvalitetssikring av sin revisjonsberetning.

Innledningsvis i malen velges selskapsberetning eller konsernberetning. Den første siden inneholder all nødvendig informasjon og alle relevante valg for en normalberetning. For både selskap og konsern er GRS, IFRS og forenklet IFRS valgbare regnskapsspråk. I tillegg er det valgbare elementer i GRS regnskaper for kontantstrømoppstilling og oppstilling over endringer i egenkapital og resultatdisponering i styrets årsberetning. For IFRS og forenklet IFRS finnes også valg for henholdsvis samlet oppstilling av resultatregnskapet eller separat oppstilling for utvidet resultat.

Beskrivelse av revisors oppgaver og plikter kan omtales i revisjonsberetninger på tre ulike måter; enten inntatt i revisjonsberetningen, som et vedlegg til revisjonsberetningen eller med en henvisning til beskrivelse av revisors oppgaver og plikter på hjemmesiden til DnR. Alle disse tre muligheter er valg i malen, og med mindre noe annet er valgt blir teksten inntatt i revisjonsberetningen.

Ved behov for avvik fra normalberetningen finnes god hjelp i valgbare modifikasjoner, presiseringer og "andre forhold" for både årsregnskapet som helhet, øvrig informasjon, årsberetningen og attestasjonen om registrering og dokumentasjon. For hver type modifikasjon for årsregnskapet finnes relevante undervalg for modifikasjoner om årsberetningen og om registrering og dokumentasjon.

For øvrig informasjon (ISA 720) er valgene tilpasset både noterte og ikke-noterte foretak i forhold til identifikasjon av øvrig informasjon som vi innhenter etter datoen for revisjonsberetningen. Valgene omfatter også vurdering av om det er avdekket vesentlig feilinformasjon i øvrig informasjon, og om vi forventer å innhente deler av informasjonen etter datoen for revisjonsberetningen. Teksten i avsnittet blir tilpasset den aktuelle situasjon på bakgrunn av de valg som er foretatt.

Avsnittet om øvrig informasjon blir i avvikssituasjonen løftet fremover i revisjonsberetningen før avsnittet om Sentrale forhold ved revisjonen i henhold til prinsippet i «Ny revisjonsberetning» om at de viktigste forhold kommer lengst frem i revisjonsberetningen.

Sentrale forhold ved revisjonen(KAM) er et eget valg i malen, og blir automatisk valgt ved en revisjonsberetning for et notert foretak. Ved KAM og modifiserte konklusjoner er teksten i avsnittet tilpasset de valg som er foretatt for årsregnskapet. KAM-er utformes ved bruk av skjønn på bakgrunn av interne diskusjoner, diskusjoner med kunden og involvering av revisjonsutvalget. Antall og type KAMs kan utvikle seg gjennom hele revisjonen.

Logg deg inn på rettsdata.no for å se den nye malen.

Spørsmål eller tilbakemeldinger mottas med takk. Send til utvikling@rettsdata.no (merk gjerne emnefeltet med 'Revisjonsberetningen'.)

tirsdag 6. desember 2016

Rettsdata byr på dyp integrasjon med Sticos

Felles brukere av Gyldendal Rettsdata og Sticos Oppslag får nye fortrinn i Rettsdatas plattform

Rettsdata Revisjon har mange felles brukere med Sticos. Etterspørselen etter integrerte systemer for felles kunder er stor. Gyldendal Rettsdata har i en årrekke gitt tilgang til Sticos-emner via knapper i lov- og forskriftsparagrafer.

Nå er integrasjonen dypere.

Felles kunder kan med utgangspunkt i Rettsdata Revisjon nå søke i Sticos fra Rettsdatas grensesnitt, og navigere/manøvrere innenfor Sticos' fagområder før man evt. velger å åpne Sticos-innhold (i egen fane).

Er du kunde av begge systemer, vil de respektive påloggingssystemene hos Gyldendal Rettsdata og Sticos kjenne deg igjen som bruker. Dette innebærer en mye mer sømløs integrasjon mellom systemene. Er du først pålogget, forblir du pålogget gjennom din arbeidsseanse.

Dette er en stor kundefordel for våre felles kunder - for å nyte de beste fordelene ved begge systemer.


Faksimile/utsnitt av ny integreringsløsning mellom Gyldendal Rettsdata og Sticos. Sticos-innholdet har en egen navigator-knapp til høyre, på lik linje med "Rettskilder", "Revisjon" og "Juridisk" innhold. Her har vi valgt "Sticos", og får frem en treffliste. Til venstre kan vi avgrense søket til det emnet vi ønsker. Når brukeren velger et dokument i trefflisten, kommer hun direkte til det rette dokumentet hos Sticos.

Det er i denne omgangen treff i Sticos' emner ("Emne" som fane/navigator hos Sticos) som gir treff i den integrerte løsningen. Sticos-emner er blant innholdet Rettsdatas brukere ønsker rask og enkel tilgang til.

Ved å velge Sticos-innhold i navigatoren, får man frem en treffliste fra Sticos i Rettsdatas grensesnitt. Trefflisten er basert på data Sticos sender tilbake etter forespørsel fra Rettsdata Revisjon. Ved å klikke på innholdet i trefflisten, kommer man direkte til det ønskede emnet inne i Sticos Oppslag.


Innhold hos Sticos man kommer til fra Rettsdatas grensesnitt, åpnes i egen fane. Fordelen med dette er at utgangspunktet man jobbet med i Rettsdata Revisjon ikke blir borte. Man kan raskt gå tilbake til Rettsdata og fortsette arbeidet der man slapp.

Vi vil mer enn gjerne ha tilbakemeldinger på integrasjonen, og ønsker selvsagt tips for den videre utviklingen av integrasjonen. Send oss derfor mer enn gjerne en melding!

(For informasjon om Sticos' motsvarende integrasjon av Rettsdatas innhold, følg med på Sticos nettsider direkte.)Karl Rosén: Kommentarutgave til verdipapirfondloven

Bare hør hvordan forfatter Karl Rosén innleder sin kommentarutgave:

Verdipapirfond er fascinerende. Hvordan man ved å kombinere lovgivning og privatrett kan skape en ny sammenslutningsform og et nytt produkt, en ny aktivaklasse, er simpelthen det – fascinerende.

Verdipapirfondloven med kommentarer foreligger nå digitalt i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata.
Boken er utgitt av Gyldendal Juridisk i papirutgave i 2015 (1. utgave). Alle bokens henvisninger er linket, og kommentarene til hver enkelt paragraf er naturligvis tilgjengelige direkte fra hver paragraf i verdipapirfondloven (lov 25. nov. 2011 nr. 44).

Forfatter av boken er Karl Rosén. Til daglig jobber han som advokat og partner i advokatfirmaet Grette. Karl har skrevet en rekke bøker, alle utgitt hos Gyldendal Juridisk/Rettsdata. Han er forfatter av Verdipapirfondloven, Lov om finansiell sikkerhetsstillelse og Finansavtaleloven (den siste forfattet sammen med Børge Grøttjord).

Verdipapirfondloven med kommentarer inngår i Rettsdata Faglitteratur, som bestilles ved siden av Rettsdata Total. De fleste Rettsdata-brukere med Total har også faglitteraturtillegget. I tillegg inngår boken i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Boken er naturligvis også tilgjengelig fra spesialfaget Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

Verdipapirfondloven med kommentarer ble publisert digitalt i november 2016.
Det er fire hovedgrupper av (alminnelige) verdipapirfond: 
– aksjefond, 
– kombinasjonsfond, 
– pengemarkedsfond og 
– obligasjonsfond. 
Verdipapirfondloven inneholder ingen definisjon av de nevnte hovedkategoriene av verdipapirfond. I skatteloven skilles det mellom aksjefond og obligasjonsfond ved å definere sistnevnte som «et verdipapirfond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer».

tirsdag 25. oktober 2016

Kommentarutgave til markedsføringsloven - Ny utgave tilgjengelig digitalt!

Markedsføringsloven med kommentarer 

2. utg., 2015
Tore Lunde, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen

Den nye utgaven av Markedsføringsloven utkom som papirbok hos Gyldendal Juridisk (Rettsdata) i 2015. Nå foreligger utgaven også digitalt hos Gyldendal Rettsdata.
Medforfatter til førsteutgaven, Ingvild Mestad, har dessverre ikke hatt mulighet til å delta i arbeidet med andreutgaven av boken. Hun står imidlertid fortsatt som medforfatter, idet hennes bidrag til førsteutgaven i vesentlig grad er benyttet i andreutgaven, men oppdatert og revidert av Tore Lunde og Terje Lundby Michaelsen.
Markedsføringsloven inngår i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total. De aller fleste Rettsdata-abonnenter har også dette tillegget.
Markedsføringsloven fra 2009 har vært i kraft i over 5 år, og vi har funnet behov for å foreta en oppdatering av kommentarutgaven. Det har siden første utgave kommet en rekke avgjørelser både fra nasjonale og internasjonale tvisteløsningsorganer, som bidrar til å kaste nærmere lys over forståelsen av direktivet om urimelig handelspraksis og selve loven.
Også 1. utgave av boken har vært tilgjengelig i faglitteratur-tillegget. 2. utgave erstatter denne digitalt fra oktober 2016.
Loven retter seg mot næringsdrivendes markedsføring i vid forstand. Loven beskytter ulike interesser – både forbrukernes interesser, næringsdrivendes interesser og mer allmenne samfunnshensyn. At loven inneholder bestemmelser som skal ivareta ulike hensyn, var et sentralt moment som begrunnet at departementet ikke valgte å foreslå en særskilt formålsbestemmelse. 

tirsdag 18. oktober 2016

'Moderne forretningsjus III' - Artikkelsamling nå digitalt hos Rettsdata

Tidligere i år (2016) utkom den tredje artikkelsamlingen Moderne forretningsjuss hos Fagbokforlaget. Moderne forretningsjuss III er redigert av Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen fra Handelshøyskolen BI.

Nå foreligger hele artikkelsamlingen digitalt i fagboktillegget til Rettsdata Total og i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon.

Bokens 27 artikler har et vidt faglig spenn. Her er noen eksempler:


Selskapsrett/forretningsjuss
Artiklene spenner fra Inhabilitet på generalforsamlingen i aksjeselskaper (Tore Bråten, s. 47) til Bedriftsdemokrati i stiftelser – finnes det? (Stine Winger Minde, s. 291).

Eiendomsjuss
Artiklene spenner fra Hvilke tilliggende servituttrettigheter følger med ved kjøp av en eiendom? (Thorunn Falkanger, s. 101) til Fornyelse av eiendomsmeglingsoppdrag (Paul Henning Fjeldheim, s. 115).

Skatte- og avgiftsrett
Artiklene spenner fra Opphevet arveavgift – konsekvenser (Ole Gjems-Onstad, s. 141) til Utlandsetablering og skatt (Hans Georg Wille, s. 409).


Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget, som tilbyr juridiske titler i Rettsdatas fagboktillegg til hhv. Total og Revisjon. Fagbokforlaget har tidligere utgitt to utgaver av Moderne forretningsjuss, i hhv. 2001 og 2011.


Om Handelshøyskolen BI

Størrelsen på det juridiske fagmiljøet ved Handelshøyskolen BI gjenspeiler at juridiske fag spiller en viktig rolle i BIs utdanningstilbud, noe som selvfølgelig har sammenheng med det store behovet for juridisk kompetanse i næringslivet. I tillegg til undervisningen bidrar det juridiske fagmiljøet ved Handelshøyskolen BI til samfunnsutviklingen gjennom relevant forskning i en rekke forretningsjuridiske fag og emner. Forskningen holder et stadig høyere og bredere nivå.


(Linkene i denne bloggen går til Rettsdatas tjenester, som forutsetter abonnement.)

Boken er tilgjengelig digitalt fra oktober 2016.

tirsdag 11. oktober 2016

«Revisjon - teori og metode» - for 7. gang!

Revisjon-nestor Bror Petter Gulden har nok en gang revidert sin «Revisjon - teori og metode». Dette er 7. utgave! 

Boken foreligger nå digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Den inngår i begge fagboktilleggene: Rettsdata Total og Rettsdata Revisjon.

Det er Cappelen Damm Akademisk som forlegger denne boken. Den utkom i papirutgave tidligere i år (oppdatert frem til mars 2016). 

Boken er skrevet som en lærebok for revisorstudenter. Den er også en god støtte for praktiserende revisorer, på grunn av det praktiske utgangspunktet og den gjennomførte oppdateringen.

Boken er strukturert metodisk og oversiktlig:  Del 1 er en innledning, del 2 heter "Planlegging, vesentlighet, risiko, bevisteori og konklusjoner", del 3 omhandler spesielle emner, del 4 er "Dokumentasjon og rapportering" og femte del er om revisjonsmetode.

7. utgave av boken inneholder et nytt kapittel som omhandler revisors rolle i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner.

Alle kildehenvisninger er linket hos Gyldendal Rettsdata, slik at man gjenfinner aktuell omtale i boken - det være seg fra f.eks. ISA-standarder, norske paragrafer eller IFRS.

Forfatter Bror Petter Gulden kommenterer også revisorloven i Norsk Lovkommentar hos Gyldendal Rettsdata.