onsdag 12. juli 2017

'Skatte-ABC 2017' er nå tilgjengelig hos Rettsdata


Skatte-ABC 2017 utgis kun i elektronisk form. Den beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2017 og skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. pr. 16. juni 2017.Boken erstatter Skatte-ABC 2016/17, som var en videreføring av Lignings-ABC 2016. Navneskiftet hadde sammenheng med at den nye skatteforvaltningsloven innførte en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt som ikke bruker begrepet «ligning». Skatte-ABC 2017 er inndelt i 229 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland. Bakerst i boken finnes blant annet en del satser («Satser mv.»). Det er henvist til lover, forskrifter mv. under emneoverskriften til det enkelte emnet. Det er også innarbeidet henvisninger i teksten.Redaktør og leder av arbeidet med Skatte-ABC 2017 hos Skattedirektoratet er fremdeles seniorskattejurist Per Helge Stoveland. Det er den samme Stoveland som bl.a. har kommentert den nye skatteforvaltningsloven i Rettsdatas Norsk Lovkommentar.

Skatte-ABC 2017 inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.

Skatte-ABC 2017 er publisert i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata. Alle rettskildehenvisninger er linket i teksten.


(Linkene i denne omtalen forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata.)

mandag 26. juni 2017

‘Dekningsloven med kommentarer’ er nå tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata


Dekningsloven med kommentarer er skrevet av advokatene Kristoffer Aasebø, Leif Petter Madsen og Siv Sandvik. Det er lagt ned grundig arbeid i boken hvor ca. 1800 rettsavgjørelser er systematisert, gjennomgått og silt. 


Dekningsloven regulerer hvilke eiendeler som omfattes av kreditorenes beslagsrett, reglene om private beslagsforbud, beslagsretten i selskapsforhold og bestemmelsene om omstøtelse. Videre regulerer dekningsloven kreditorfellesskapet ved insolvensbehandling av bo og omfatter regler om kreditorenes dividenderett, forholdet til skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser, stillingen til kreditorer med særskilt dekningsadgang og prioritetsreglene.

Boken utkom hos Gyldendal Juridisk i papirutgave i 2015, og foreligger nå i sin helhet digitalt på rettsdata.no. Boken er egnet som oppslags- og referanseverk for advokater, finansinstitusjoner, inkassoselskaper, gjeldsrådgivere, domstoler, namsmyndigheter og andre som blir berørt av dekningslovens bestemmelser.

Dekningsloven med kommentarer inngår i
fagboktillegget til Rettsdata Total, du finner den også under spesialfag 'Konkurs' her
torsdag 22. juni 2017

Ny digital bok hos Rettsdata: Merverdiavgiftshåndboken 2017

13. utgave av Merverdiavgiftshåndboken er nå tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata. Boken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med bistand fra Skatt Vest og Skatt Midt-Norge, og omtaler bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Opplegget og teksten baserer seg i hovedsakelig på stoffet i forrige utgave, men er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny praksis.


Merverdiavgiftshåndboken er ordnet etter paragrafene i mva-loven, men det er imidlertid ikke en kommentarutgave i tradisjonell forstand.

Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved bl.a. Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og avgjørelser, klagenemndsavgjørelser og rettspraksis. Dette innebærer at den tekstlige forklaring noen steder kan være relativt kortfattet, mens boken på den annen side inneholder flere uttalelser og avgjørelser enn vanlig.Mva-håndboken inneholder 7000 linkede referanser og det er lagt inn knytninger fra merverdiavgiftslovens paragrafer til boken. Boken er et nyttig oppslagsverk for avgiftsmyndighetene og andre som har behov for informasjon om avgiftsmyndighetenes praktisering av mva-regelverket.


Til håndboken er det utarbeidet et omfattende stikkordregister. Stikkordregisteret vil blant annet fange opp emner som strekker seg over flere paragrafer


Merverdiavgiftshåndboken inngår i fagboktillegget til Rettsdata Total og fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.
Se boken i Rettsdata her.tirsdag 20. juni 2017

Ny digital bok hos Rettsdata: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2017)


Boken ‘Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2017)’ er nå tilgjengelig hos Rettsdata.

Boken er utgitt i papirutgave tidligere i år (2017), og er den 3. utgaven av Mads H. Andenæs etter hvert velkjente Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Forrige utgave kom i 2006.

Denne gangen er det Ole Andenæs, Stig Berge og Margrethe Buskerud Christoffersen som utgjør forfatterteamet, og som har nyskrevet hele boken. Ny litteratur og flere sentrale rettsavgjørelser har kommet til, selv om systematikk og kapittelinndeling er beholdt. «Likevel er det ikke til å komme unna at det har vært lovreformer på aksjeselskapsrettens område som har medført en omskrivning av deler av boken», som forfatterne skriver i forordet.
Fremstillingen er ajourført til 1. desember 2016.


Boken inngår i Rettsdatas Faglitteratur (bestilles separat), samt i Rettsdata Revisjon Faglitteratur (også separat tillegg). Boken er naturligvis tilgjengelig fra alle tilviste rettskilder, og hører naturlig hjemme i Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

 


mandag 29. mai 2017

Nye Høyesterettskjennelser kommentert av Wiersholm

Redaksjonen i Rettsdata Sivilprosess peker ut og kommenterer nye kjennelser fra Høyesterett

Høyesterett avsier mange dommer og kjennelser, både i avdeling og ankeutvalg, som viser til bl.a. tvistelovens og domstollovens bestemmelser. Det krever innsats å holde oversikt over hvilke av avgjørelsene innen sivilprosessen som frembringer noe nytt, er viktige eller på andre måter sentrale.

Redaksjonen i Gyldendal Rettsdata Sivilprosess - advokatfirmaet Wiersholm - gjør denne jobben for deg!

Advokat og partner i Wiersholm Stephan Jervell er hovedredaktør i Rettsdata Sivilprosess. Hans medredaktører fra samme firma er advokatene Ronny Lund og Sindre Bogen.

Sindre Bogen har nå foretatt en ny, grundig gjennomgang av all Høyesterettspraksis, og har skrevet korte sammenfatninger av de viktigste. Disse sammendragene finner du ved å velge "Min arbeidsflate" når du er pålogget rettsdata.no - og deretter spesialfaget "Sivilprosess". Når du har åpnet spesialfaget "Sivilprosess", klikker du på fanen "Aktuelt og nyheter" for å lese de siste sammendragene av sivilprosessavgjørelser fra norsk Høyesterett.

En rekke av Rettsdatas redaksjoner kommenterer og refererer ny praksis - i hovedsak fra Høyesterett - fortløpende. Følg derfor med på de respektive spesialfagenes "Aktuelt og nyheter"-fane. Der finner du også annet relevant for ditt rettsområde: bl.a. lovendringer, forslag til lovendringer, nye forskrifter, høringer, kurs og mye annet.


mandag 22. mai 2017

Gyldendals kommentarserie, del 3


Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A, med kommentarer.
 Av Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen.Vergemålsreformen var en holdnings- og kvalitetsreform i tillegg til å innebære en organisatorisk endring.  To eldre lover ble erstattet med en ny. Regelverket er fortsatt relativt nytt og boken gir et grundig innblikk i de nye reglene. Boken er skrevet som et juridisk arbeidsverktøy for personer som trenger kunnskap om vergemålsfeltet, herunder representant- og vergeordningen. Den gir også god informasjon om private alternativer til vergemål.


Boken har generell relevans fordi nesten alle mennesker vil møte problemstillinger som omtales i boken i løpet av livet. En kan for eksempel ha en mindreårig med midler som skal forvaltes av fylkesmannen, foreldre som kan ha behov for verge når legalfullmakten ikke er tilstrekkelig, eller det kan være ønskelig å nedtegne en fremtidsfullmakt.

Tilbakemeldingene vi har fått, er at boken gir svar på mange problemstillinger som en lurer på, både fra personer som jobber med vergemål i det daglige og fra andre som har behov for informasjon om dette fagfeltet. Boken anvendes som et oppslagsverk.

Selv om det etter hvert har kommet en del rettsavgjørelser på området, er det fremdeles lite rettspraksis og teori om nytt regelverk, boken er derfor et viktig tilskudd til rettskildebildet. Boken gir en rekke avklaringer på viktige spørsmål som har oppstått og manifestert seg i tiden etter ikrafttredelsen.


Eldbjørg Sande (cand.jur. 1997) er avdelingsdirektør for vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hun har bakgrunn fra juridisk avdeling samme sted, og var der blant annet ansvarlig for vergemålsarbeidet etter tidligere lov. Hun var sekretær for vergemålsutvalget og var også medforfatter av kommentarutgaven til tidligere vergemålslov.

tirsdag 16. mai 2017

Gyldendals kommentarserie, del 2

I de kommende ukene presenterer vi utvalgte bøker fra vår omfattende kommentarserie. Først ut var MVA-kommentaren. Denne uken er det NS 8405 med kommentarer. 


NS 8405 med kommentarer er viktig fordi den er ment å gi et praktisk innblikk i hvordan kompliserte regler virker. Den forklarer hvordan standard kontraktsvilkårene innenfor bygg og anlegg må håndteres for at man skal få et korrekt oppgjør for de utførte arbeidene. Den gir også svar på hva som blir konsekvensen dersom man ikke følger reglene.


Tilbakemeldingene er utelukkende positive. Brukerne, både jurister, konsulenter, arkitekter og andre som bruker boken, gir uttrykk for at de finner svar på hvordan man skal behandle de problemene som dukker opp i løpet av byggeprosessen. Det blir også sagt at boken er skrevet slik at ikke bare jurister skjønner hva som står i den og at man ved å lese boken kan forstå hvordan reglene virker.
I motsetning til i andre fagfelt i jusen, er det skrevet svær lite om de reglene som gjelder innenfor bygg og anlegg. Boken er derfor sentral når det gjelder forståelsen av hvordan disse reglene virker.
Sammen med Hans-Jørgen Arvesen og Heikki Giverholt har Karl Marthinussen (avbildet) utgitt kommentarutgaver til NS 8405 om utførelsesentrepriser, NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, og i 2012NS 8407– Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser.
Marthinussen ble advokat i 1976 og har i det vesentlige arbeidet med entrepriserett siden da.
Han har først og fremst drevet med konfliktløsning innen bygg og anlegg. Marthinussen har holdt en rekke kurs og foredrag.