fredag 17. februar 2017

Ny digital bok: ‘Skatteforvaltningshåndboken 2017’

Skatteforvaltningshåndboken 2017 er publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata 

Ny skatteforvaltningslov (lov 2016 nr. 14, bl.a. til erstatning for ligningsloven 1980) gir behov for nye kommentarer – også fra forvaltningen. «Det er lagt særlig vekt på hva som er nytt innenfor de enkelte skatte- og avgiftsarter som omfattes av loven», som det heter i forordet til denne boken fra Skattedirektoratet.

Boken er lagt opp som en ordinær kommentarutgave. Boken også leses som er parallell/et lovspeil til ligningsloven av 1980.

Hver bestemmelse er kommentert, og er direkte tilgjengelige fra alle lovens paragrafer. Boken foreligger nå digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Den inngår i fagboktilleggene til hhv. Rettsdata Total og Rettsdata Revisjon, og er selvsagt tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.

Hvis du abonnerer på Gyldendal Rettsdatas tjenester, kan du åpne boken direkte her.torsdag 26. januar 2017

Lignings-ABC er blitt Skatte-ABC

Skatte-ABC 2016/2017 publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata 

Skatte-ABC 2016/17 er en videreføring av Lignings-ABC 2016, som i juni 2016 kun ble utgitt i elektronisk form. Navneskiftet har sammenheng med at den nye skatteforvaltningsloven innfører en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt som ikke bruker begrepet «ligning». Skatteforvaltningsloven trådte i kraft fra 1. januar 2017 og gjelder også for andre skattarter som administreres av skatteetaten. Av den grunn har Skattedirektoratet samlet omtalen av skatteforvaltningsreglene i en egen håndbok, Skatteforvaltningshåndboken. Denne utgis kun elektronisk. Den vil også bli tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata i løpet av kort tid. I Skatte-ABC omtales skatteforvaltningsreglene bare i den grad disse har betydning for å gi et helhetlig bilde av den emnebaserte fremstillingen av de materielle reglene.

Skatte-ABC er inndelt i 229 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland. Bakerst i boken finnes blant annet en del satser («Satser mv.»). Denne utgaven inneholder to nye emner, "Aksjesparekonto" og "Finansskatt".

Redaktør og leder av arbeidet med Skatte-ABC hos Skattedirektoratet er fremdeles seniorskattejurist Per Helge Stoveland. Der er den samme Stoveland som bl.a. har kommentert den nye skatteforvaltningsloven i Rettsdatas Norsk Lovkommentar.

Skatte-ABC inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.

Skatte-ABC 2016/17 er publisert i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata. Alle rettskildehenvisninger er linket i teksten.

(Linkene i denne omtalen forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata.)

mandag 23. januar 2017

Nå digitalt hos Rettsdata: Årsregnskapet i teori og praksis

Publisert: Årsregnskapet i teori og praksis 2016 (utk. 2017)

18. utgave av 'Årsregnskapet i teori og praksis' foreligger digitalt hos Gyldendal Rettsdata.

Forfatterkorpset består nå av Hans Robert Schwencke, Dag Olav Haugen, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim og Erik Avlesen-Østli. Avlesen-Østli er den nye forfatteren i korpset. Han arbeider til daglig som rådgiver i Revisorforeningen. Han er dessuten sekretær i Regnskapsstandardstyret og sitter tett på arbeidet med ny norsk regnskapsregulering i lov og standarder.

'Årsregnskapet i teori og praksis' inngår i Rettsdata Regnskap og revisjon. Den er også innlemmet i Rettsdata Faglitteratur (fagboktillegget). Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

'Årsregnskapet i teori og praksis' er blant Rettsdatas definitivt mest brukte bøker digitalt.

'Årsregnskapet i teori og praksis' er et nyttig oppslagsverk og en praktisk veileder for alle som deltar i utarbeidelse, kontroll eller vurdering av norske årsregnskaper og årsberetninger. I emnebehandling har den håndbokens bredde, fagbokens dybde og lærebokens pedagogiske form. Den er spesielt skrevet for regnskapspraktikere, men er også velegnet til undervisningsbruk.

Boken er tilgjengelig digitalt fra og med 18. januar 2017. Papirbokutgivelsen står Gyldendal Akademisk bak.

Fra bokens forord sakser vi følgende hit:
Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS/IAS) får en stadig mer framtredende plass i Norge, både fordi norske foretak kan avlegge årsregnskapet etter IFRS (full eller forenklet), og fordi påvirkningen på årsregnskap som avlegges etter ordinære norske regnskapsregler, blir stadig sterkere. I del VII omtaler vi IFRS-reglene og reglene for forenklet IFRS
På samme måte som fjorårets utgave er det en egen nyhetsdel først i boken. Kapittel 1 inneholder en oversikt over nyheter på det regnskapsrettslige, selskapsrettslige og skatterettslige området. I kapittel 2 gis det en grundig omtale av forslaget til ny regnskapslov slik dette er presentert i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Hvis lovforslaget får politisk støtte, vil dette medføre at ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak utarbeides med utgangspunkt i IFRS for SMEs. I kapittel 3 gis det en grundig gjennomgang av hva vi kan forvente oss av regulering i denne regnskapsstandarden.
Alle henviste rettskilder er linket digitalt på tjenestene hos rettsdata.no. Dette innebærer også at du kan navigere til boken fra samtlige tilviste kilder, også IFRS.

Med dette ønsker vi alle våre brukere riktig godt nytt (regnskaps)år!

(Linkene i saken forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata.) 

tirsdag 27. desember 2016

Wiersholm-redaksjonen i Rettsdata Arbeidsrett kommenterer Høyesteretts boikott-dom (dissens 10-7)

Høyesterett: Arbeidsrett. Ulovlig boikott. EØS-rett. Norsk Transportarbeiderforbund. Plenum (dissens 10-7).

Rettsdatas redaksjoner kommenterer Høyesteretts dommer

Av advokat Håkon Cosma Størdal adv.flm. Julie P. Lorentzen, advokatfirmaet Wiersholm. Desember 2016

Advokatfirmaet Wiersholm er hovedredaktør for Rettsdata Arbeidsrett. Hovedredaktør er advokat Jan Fougner. Advokat Christel Søreide er medredaktør.


Domskommentar - HR-2016-2554-P. Høyesteretts plenumsdom 16. desember 2016 (Norsk Transportarbeiderforbund)

Høyesterett avsa 16. desember 2016 en viktig avgjørelse om EØS-rettens betydning på arbeidsrettens område. Saken gjaldt en boikott som Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) hadde varslet mot Holship Norge AS (Holship). Formålet med boikotten var å tvinge Holship til å slutte seg til tariffavtalen mellom NHO/NHOLT og LO/NTF om losse- og lastearbeid, som blant annet gir ansatte ved Administrasjonskontoret for havnearbeid i Drammen fortrinnsrett til slikt arbeid. Spørsmålet var om den varslede boikotten var lovlig, jf. boikottloven § 3, jf. § 2, herunder om den var i strid med EØS-retten.

(...)

(...) Flertallets avgjørelse følger den strenge linjen som EU-domstolen har praktisert i avgjørelser om forholdet mellom EØS-retten og ulike arbeidskamptiltak, og er også i samsvar med EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i saken. Mindretallet legger på sin side til grunn at EØS-avtalens konkurranseregler ikke kommer til anvendelse som følge av tariffavtaleunntaket. (...)


Les hele kommentaren i Rettsdata Arbeidsrett »


(Linkene i denne saken går inn i Rettsdatas tjenester, og virker for alle som har abonnement.)

Vi ønsker alle våre brukere en fortsatt riktig GOD JUL!

mandag 19. desember 2016

Ny mal for revisjonsberetningen er publisert

I samarbeid med PwC har vi utarbeidet en helt ny mal for selskaps- og konsernberetning. 

Denne inneholder alle eksemplene i DnRs eksempelsamling, krav i ISA 701 "Omtale av sentrale forhold ved revisjonen (KAM)" og krav i ISA 720 "Revisors oppgaver og plikter vedrørende øvrig informasjon".

Vi er unike i markedet om å tilby en komplett skreddersydd pakke for selskaps- og konsernberetning, og er stolte av resultatet. For revisor innebærer dette en betydelig tidsbesparelse og høy kvalitetssikring av sin revisjonsberetning.

Innledningsvis i malen velges selskapsberetning eller konsernberetning. Den første siden inneholder all nødvendig informasjon og alle relevante valg for en normalberetning. For både selskap og konsern er GRS, IFRS og forenklet IFRS valgbare regnskapsspråk. I tillegg er det valgbare elementer i GRS regnskaper for kontantstrømoppstilling og oppstilling over endringer i egenkapital og resultatdisponering i styrets årsberetning. For IFRS og forenklet IFRS finnes også valg for henholdsvis samlet oppstilling av resultatregnskapet eller separat oppstilling for utvidet resultat.

Beskrivelse av revisors oppgaver og plikter kan omtales i revisjonsberetninger på tre ulike måter; enten inntatt i revisjonsberetningen, som et vedlegg til revisjonsberetningen eller med en henvisning til beskrivelse av revisors oppgaver og plikter på hjemmesiden til DnR. Alle disse tre muligheter er valg i malen, og med mindre noe annet er valgt blir teksten inntatt i revisjonsberetningen.

Ved behov for avvik fra normalberetningen finnes god hjelp i valgbare modifikasjoner, presiseringer og "andre forhold" for både årsregnskapet som helhet, øvrig informasjon, årsberetningen og attestasjonen om registrering og dokumentasjon. For hver type modifikasjon for årsregnskapet finnes relevante undervalg for modifikasjoner om årsberetningen og om registrering og dokumentasjon.

For øvrig informasjon (ISA 720) er valgene tilpasset både noterte og ikke-noterte foretak i forhold til identifikasjon av øvrig informasjon som vi innhenter etter datoen for revisjonsberetningen. Valgene omfatter også vurdering av om det er avdekket vesentlig feilinformasjon i øvrig informasjon, og om vi forventer å innhente deler av informasjonen etter datoen for revisjonsberetningen. Teksten i avsnittet blir tilpasset den aktuelle situasjon på bakgrunn av de valg som er foretatt.

Avsnittet om øvrig informasjon blir i avvikssituasjonen løftet fremover i revisjonsberetningen før avsnittet om Sentrale forhold ved revisjonen i henhold til prinsippet i «Ny revisjonsberetning» om at de viktigste forhold kommer lengst frem i revisjonsberetningen.

Sentrale forhold ved revisjonen(KAM) er et eget valg i malen, og blir automatisk valgt ved en revisjonsberetning for et notert foretak. Ved KAM og modifiserte konklusjoner er teksten i avsnittet tilpasset de valg som er foretatt for årsregnskapet. KAM-er utformes ved bruk av skjønn på bakgrunn av interne diskusjoner, diskusjoner med kunden og involvering av revisjonsutvalget. Antall og type KAMs kan utvikle seg gjennom hele revisjonen.

Logg deg inn på rettsdata.no for å se den nye malen.

Spørsmål eller tilbakemeldinger mottas med takk. Send til utvikling@rettsdata.no (merk gjerne emnefeltet med 'Revisjonsberetningen'.)

tirsdag 6. desember 2016

Rettsdata byr på dyp integrasjon med Sticos

Felles brukere av Gyldendal Rettsdata og Sticos Oppslag får nye fortrinn i Rettsdatas plattform

Rettsdata Revisjon har mange felles brukere med Sticos. Etterspørselen etter integrerte systemer for felles kunder er stor. Gyldendal Rettsdata har i en årrekke gitt tilgang til Sticos-emner via knapper i lov- og forskriftsparagrafer.

Nå er integrasjonen dypere.

Felles kunder kan med utgangspunkt i Rettsdata Revisjon nå søke i Sticos fra Rettsdatas grensesnitt, og navigere/manøvrere innenfor Sticos' fagområder før man evt. velger å åpne Sticos-innhold (i egen fane).

Er du kunde av begge systemer, vil de respektive påloggingssystemene hos Gyldendal Rettsdata og Sticos kjenne deg igjen som bruker. Dette innebærer en mye mer sømløs integrasjon mellom systemene. Er du først pålogget, forblir du pålogget gjennom din arbeidsseanse.

Dette er en stor kundefordel for våre felles kunder - for å nyte de beste fordelene ved begge systemer.


Faksimile/utsnitt av ny integreringsløsning mellom Gyldendal Rettsdata og Sticos. Sticos-innholdet har en egen navigator-knapp til høyre, på lik linje med "Rettskilder", "Revisjon" og "Juridisk" innhold. Her har vi valgt "Sticos", og får frem en treffliste. Til venstre kan vi avgrense søket til det emnet vi ønsker. Når brukeren velger et dokument i trefflisten, kommer hun direkte til det rette dokumentet hos Sticos.

Det er i denne omgangen treff i Sticos' emner ("Emne" som fane/navigator hos Sticos) som gir treff i den integrerte løsningen. Sticos-emner er blant innholdet Rettsdatas brukere ønsker rask og enkel tilgang til.

Ved å velge Sticos-innhold i navigatoren, får man frem en treffliste fra Sticos i Rettsdatas grensesnitt. Trefflisten er basert på data Sticos sender tilbake etter forespørsel fra Rettsdata Revisjon. Ved å klikke på innholdet i trefflisten, kommer man direkte til det ønskede emnet inne i Sticos Oppslag.


Innhold hos Sticos man kommer til fra Rettsdatas grensesnitt, åpnes i egen fane. Fordelen med dette er at utgangspunktet man jobbet med i Rettsdata Revisjon ikke blir borte. Man kan raskt gå tilbake til Rettsdata og fortsette arbeidet der man slapp.

Vi vil mer enn gjerne ha tilbakemeldinger på integrasjonen, og ønsker selvsagt tips for den videre utviklingen av integrasjonen. Send oss derfor mer enn gjerne en melding!

(For informasjon om Sticos' motsvarende integrasjon av Rettsdatas innhold, følg med på Sticos nettsider direkte.)Karl Rosén: Kommentarutgave til verdipapirfondloven

Bare hør hvordan forfatter Karl Rosén innleder sin kommentarutgave:

Verdipapirfond er fascinerende. Hvordan man ved å kombinere lovgivning og privatrett kan skape en ny sammenslutningsform og et nytt produkt, en ny aktivaklasse, er simpelthen det – fascinerende.

Verdipapirfondloven med kommentarer foreligger nå digitalt i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata.
Boken er utgitt av Gyldendal Juridisk i papirutgave i 2015 (1. utgave). Alle bokens henvisninger er linket, og kommentarene til hver enkelt paragraf er naturligvis tilgjengelige direkte fra hver paragraf i verdipapirfondloven (lov 25. nov. 2011 nr. 44).

Forfatter av boken er Karl Rosén. Til daglig jobber han som advokat og partner i advokatfirmaet Grette. Karl har skrevet en rekke bøker, alle utgitt hos Gyldendal Juridisk/Rettsdata. Han er forfatter av Verdipapirfondloven, Lov om finansiell sikkerhetsstillelse og Finansavtaleloven (den siste forfattet sammen med Børge Grøttjord).

Verdipapirfondloven med kommentarer inngår i Rettsdata Faglitteratur, som bestilles ved siden av Rettsdata Total. De fleste Rettsdata-brukere med Total har også faglitteraturtillegget. I tillegg inngår boken i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Boken er naturligvis også tilgjengelig fra spesialfaget Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

Verdipapirfondloven med kommentarer ble publisert digitalt i november 2016.
Det er fire hovedgrupper av (alminnelige) verdipapirfond: 
– aksjefond, 
– kombinasjonsfond, 
– pengemarkedsfond og 
– obligasjonsfond. 
Verdipapirfondloven inneholder ingen definisjon av de nevnte hovedkategoriene av verdipapirfond. I skatteloven skilles det mellom aksjefond og obligasjonsfond ved å definere sistnevnte som «et verdipapirfond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer».