fredag 21. april 2017

Skattebetalerforeningens "Skattehåndboken 2016/2017" er nå publisert digitalt!

Gyldendal Rettsdata har avtale med Skattebetalerforeningen om å utgi "Skattehåndboken" årlig. Boken inngår i Rettsdata Total Faglitteratur, Rettsdata Skatterett og er dessuten tilgjengelig i Rettsdata Revisjon Faglitteratur. Finn skattehåndboken direkte i Rettsdata her (goo.gl/BI1mYK).
Boken er først og fremst myntet på private skatteytere, men har et utvidet bruksområde, ikke minst for profesjonelle skatterådgivere. Skattehåndboken skal være et godt oppslagsverk både når du arbeider med skattemeldingen og også dersom du har skattespørsmål resten av året.
I innledningen kan vi bl.a. lese: «Det første du møter i boken er våre egne skattevettregler samt sjekklister – viktige ting du bør sjekke før du leverer skattemeldingen. For å gjøre det litt enklere for deg, har vi laget ulike sjekklister for ulike livssituasjoner, og en kortfattet gjennomgang av skattefradrag.
I temadelen går vi nøyere inn på de ulike skattereglene som er relevante for deg som privatperson, for eksempel reglene om bil, bolig, pendling og skatteklasse. Her finner du også en fullstendig gjennomgang av aktuelle fradrag.

Vi vet at skatterett kan være vanskelig, og vi har fylt temadelen med en mengde eksempler for å lette forståelsen. Eksemplene er holdt på et enkelt og praktisk nivå.»

Boken er inndelt i følgende hoveddeler:
1) Skattemeldingen
2) Alfabetisk emnedel
3) Postene i skattemeldingen 2016
4) Planlegging, klage og endring
Har du ikke allerede tilgang til Rettsdata? Kontakt oss på telefon 22 99 04 20 eller
e-post 
rettsdata@rettsdata.no for gratis prøvetilgang.

onsdag 29. mars 2017

Ny utgave av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven!

Nå også digitalt: Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis (2. utg., 2015)

I forordet til 2. utgave kan vi lese:

Siden første utgave kom ut i 2011, har det skjedd viktige endringer i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Det har også kommet til mye ny rettspraksis.
Begge deler har gjort det nødvendig med en revisjon.
Alle kapitlene er gjennomgått og ajourført. Noen er i større eller mindre grad nyskrevet. Det gjelder først og fremst kommentarene til § 1-7 (utsendt arbeidstaker), kapittel 10 (særlig om gjennomsnittsberegning og overtid), kapittel 14 (særlig om midlertidig ansettelse og likebehandling) og § 15-13 a (aldersgrense).
Når det gjelder lovgivning og rettspraksis, er boken ajourført fram til oktober 2015. I all hovedsak har denne utgaven samme opplegg som den første. Det er lagt stor vekt på at språket skal være klart og enkelt.
Boken henvender seg – som før – mot så vel tillitsvalgte og personalledere som mot advokater og andre fagfolk med interesse for arbeidsrett.
Redaktørene av boken er de samme som sist, nemlig advokat og leder av juridisk avdeling i LO Atle Sønsteli Johansen og hans LO-kollega advokat og utredningsleder Einar Stueland.

Boken er imidlertid forfattet av en rekke forfattere fra mange ulike bransjer og organisasjoner: Atle Sønsteli Johansen, Einar Stueland, Einar Engh, Elisabeth Grannes, Christopher Hansteen, Sigurd-Øyvind Kambestad, Christian Kjølaas (1948-2014), Per Arne Larsen, Hanne Koll Larssen, Nils Kristian Ormestad Lie, Hans Christian Monsen, Eyvind Mossige, Kristin Robberstad, Anne-Lise H. Rolland, Karl Inge Rotmo, Karen Sophie Steen og Jan Arild Vikan.

Boken ble utgitt av Gyldendal Akademisk i papirutgave i 2015 og er nå tilgjengelig i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata, der den erstatter den digitale utgaven av 2011-boken.

Boken inngår i Rettsdata Faglitteratur (tidligere Fagboktillegget), som kan bestilles separat ved siden av Rettsdata Total. Boken er også tilgjengelig i Faglitteratur-tillegget til Rettsdata Kommune.

Alle bokens henvisninger er linket. Hver enkelt omtalte bestemmelse er tilgjengelig direkte fra gjeldende arbeidsmiljølovs bestemmelser.

Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis ble publisert digitalt i mars 2017.


mandag 6. mars 2017

Nå digitalt hos Rettsdata: ´Tomtefesteloven med kommentarer´

Ny kommentarutgave i Gyldendal Rettsdata Faglitteratur: ´Tomtefesteloven med kommentarer´

Tomtefesteloven med kommentarer utkom i papirutgave sent i 2016, og foreligger allerede digitalt i fulltekst. Boken er forfattet av Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen og Harald O. Sletner.

Papirboken er forlagt av Gyldendal Juridisk (Rettsdata).

I bokens innledning kan vi bl.a. lese:
«Loven (lov 1996 nr. 106) har etter ikrafttredelsen i 2002 blitt endret en rekke ganger. Vernet for fester har gradvis blitt styrket gjennom utviklingen av tomtefestelovgivningen og kulminerte med de endringene som kom i 2004, hvor alle festere av bolig og fritidshus fikk evigvarende festekontrakter, fikk rett til innløsning etter 30 år av festetiden og rett til fortsettelse av festeforholdet på samme vilkår som før når festekontrakten gikk ut.
(…)
Hvorvidt festeforholdet kan fortsette på samme vilkår, har vært behandlet av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) 12.06.2012 (Lindheim and others v. Norway) som kom til at slik fortsettelse i mange tilfeller vil gi en ubalanse i kontraktsforholdet. Dommen påla norske myndigheter å endre loven for å bringe kontraktsforholdene i ny balanse. (…)»
De nye reglene er kommentert i boken, og forfatterne har også omtalt overgangsreglene som gjelder for hvordan overgangen mellom nye og gamle regler skal håndteres.

Tomtefesteloven med kommentarer inngår i Rettsdata Faglitteratur, som svært mange av Rettsdatas brukere abonnerer på ved siden av Rettsdata Total. Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Fast eiendom.

Tomtefesteloven med kommentarer er tilgjengelig digitalt fra mars 2017.

fredag 17. februar 2017

Ny digital bok: ‘Skatteforvaltningshåndboken 2017’

Skatteforvaltningshåndboken 2017 er publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata 

Ny skatteforvaltningslov (lov 2016 nr. 14, bl.a. til erstatning for ligningsloven 1980) gir behov for nye kommentarer – også fra forvaltningen. «Det er lagt særlig vekt på hva som er nytt innenfor de enkelte skatte- og avgiftsarter som omfattes av loven», som det heter i forordet til denne boken fra Skattedirektoratet.

Boken er lagt opp som en ordinær kommentarutgave. Boken også leses som er parallell/et lovspeil til ligningsloven av 1980.

Hver bestemmelse er kommentert, og er direkte tilgjengelige fra alle lovens paragrafer. Boken foreligger nå digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Den inngår i fagboktilleggene til hhv. Rettsdata Total og Rettsdata Revisjon, og er selvsagt tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.

Hvis du abonnerer på Gyldendal Rettsdatas tjenester, kan du åpne boken direkte her.torsdag 26. januar 2017

Lignings-ABC er blitt Skatte-ABC

Skatte-ABC 2016/2017 publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata 

Skatte-ABC 2016/17 er en videreføring av Lignings-ABC 2016, som i juni 2016 kun ble utgitt i elektronisk form. Navneskiftet har sammenheng med at den nye skatteforvaltningsloven innfører en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt som ikke bruker begrepet «ligning». Skatteforvaltningsloven trådte i kraft fra 1. januar 2017 og gjelder også for andre skattarter som administreres av skatteetaten. Av den grunn har Skattedirektoratet samlet omtalen av skatteforvaltningsreglene i en egen håndbok, Skatteforvaltningshåndboken. Denne utgis kun elektronisk. Den vil også bli tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata i løpet av kort tid. I Skatte-ABC omtales skatteforvaltningsreglene bare i den grad disse har betydning for å gi et helhetlig bilde av den emnebaserte fremstillingen av de materielle reglene.

Skatte-ABC er inndelt i 229 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland. Bakerst i boken finnes blant annet en del satser («Satser mv.»). Denne utgaven inneholder to nye emner, "Aksjesparekonto" og "Finansskatt".

Redaktør og leder av arbeidet med Skatte-ABC hos Skattedirektoratet er fremdeles seniorskattejurist Per Helge Stoveland. Der er den samme Stoveland som bl.a. har kommentert den nye skatteforvaltningsloven i Rettsdatas Norsk Lovkommentar.

Skatte-ABC inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.

Skatte-ABC 2016/17 er publisert i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata. Alle rettskildehenvisninger er linket i teksten.

(Linkene i denne omtalen forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata.)

mandag 23. januar 2017

Nå digitalt hos Rettsdata: Årsregnskapet i teori og praksis

Publisert: Årsregnskapet i teori og praksis 2016 (utk. 2017)

18. utgave av 'Årsregnskapet i teori og praksis' foreligger digitalt hos Gyldendal Rettsdata.

Forfatterkorpset består nå av Hans Robert Schwencke, Dag Olav Haugen, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim og Erik Avlesen-Østli. Avlesen-Østli er den nye forfatteren i korpset. Han arbeider til daglig som rådgiver i Revisorforeningen. Han er dessuten sekretær i Regnskapsstandardstyret og sitter tett på arbeidet med ny norsk regnskapsregulering i lov og standarder.

'Årsregnskapet i teori og praksis' inngår i Rettsdata Regnskap og revisjon. Den er også innlemmet i Rettsdata Faglitteratur (fagboktillegget). Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

'Årsregnskapet i teori og praksis' er blant Rettsdatas definitivt mest brukte bøker digitalt.

'Årsregnskapet i teori og praksis' er et nyttig oppslagsverk og en praktisk veileder for alle som deltar i utarbeidelse, kontroll eller vurdering av norske årsregnskaper og årsberetninger. I emnebehandling har den håndbokens bredde, fagbokens dybde og lærebokens pedagogiske form. Den er spesielt skrevet for regnskapspraktikere, men er også velegnet til undervisningsbruk.

Boken er tilgjengelig digitalt fra og med 18. januar 2017. Papirbokutgivelsen står Gyldendal Akademisk bak.

Fra bokens forord sakser vi følgende hit:
Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS/IAS) får en stadig mer framtredende plass i Norge, både fordi norske foretak kan avlegge årsregnskapet etter IFRS (full eller forenklet), og fordi påvirkningen på årsregnskap som avlegges etter ordinære norske regnskapsregler, blir stadig sterkere. I del VII omtaler vi IFRS-reglene og reglene for forenklet IFRS
På samme måte som fjorårets utgave er det en egen nyhetsdel først i boken. Kapittel 1 inneholder en oversikt over nyheter på det regnskapsrettslige, selskapsrettslige og skatterettslige området. I kapittel 2 gis det en grundig omtale av forslaget til ny regnskapslov slik dette er presentert i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Hvis lovforslaget får politisk støtte, vil dette medføre at ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak utarbeides med utgangspunkt i IFRS for SMEs. I kapittel 3 gis det en grundig gjennomgang av hva vi kan forvente oss av regulering i denne regnskapsstandarden.
Alle henviste rettskilder er linket digitalt på tjenestene hos rettsdata.no. Dette innebærer også at du kan navigere til boken fra samtlige tilviste kilder, også IFRS.

Med dette ønsker vi alle våre brukere riktig godt nytt (regnskaps)år!

(Linkene i saken forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata.) 

tirsdag 27. desember 2016

Wiersholm-redaksjonen i Rettsdata Arbeidsrett kommenterer Høyesteretts boikott-dom (dissens 10-7)

Høyesterett: Arbeidsrett. Ulovlig boikott. EØS-rett. Norsk Transportarbeiderforbund. Plenum (dissens 10-7).

Rettsdatas redaksjoner kommenterer Høyesteretts dommer

Av advokat Håkon Cosma Størdal adv.flm. Julie P. Lorentzen, advokatfirmaet Wiersholm. Desember 2016

Advokatfirmaet Wiersholm er hovedredaktør for Rettsdata Arbeidsrett. Hovedredaktør er advokat Jan Fougner. Advokat Christel Søreide er medredaktør.


Domskommentar - HR-2016-2554-P. Høyesteretts plenumsdom 16. desember 2016 (Norsk Transportarbeiderforbund)

Høyesterett avsa 16. desember 2016 en viktig avgjørelse om EØS-rettens betydning på arbeidsrettens område. Saken gjaldt en boikott som Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) hadde varslet mot Holship Norge AS (Holship). Formålet med boikotten var å tvinge Holship til å slutte seg til tariffavtalen mellom NHO/NHOLT og LO/NTF om losse- og lastearbeid, som blant annet gir ansatte ved Administrasjonskontoret for havnearbeid i Drammen fortrinnsrett til slikt arbeid. Spørsmålet var om den varslede boikotten var lovlig, jf. boikottloven § 3, jf. § 2, herunder om den var i strid med EØS-retten.

(...)

(...) Flertallets avgjørelse følger den strenge linjen som EU-domstolen har praktisert i avgjørelser om forholdet mellom EØS-retten og ulike arbeidskamptiltak, og er også i samsvar med EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i saken. Mindretallet legger på sin side til grunn at EØS-avtalens konkurranseregler ikke kommer til anvendelse som følge av tariffavtaleunntaket. (...)


Les hele kommentaren i Rettsdata Arbeidsrett »


(Linkene i denne saken går inn i Rettsdatas tjenester, og virker for alle som har abonnement.)

Vi ønsker alle våre brukere en fortsatt riktig GOD JUL!